Reklama
 
Blog | Tomáš Pešek

Odpadová strategie 21+ nebo beletrie s pochybným příběhem?

Společnost EKO-KOM, monopolista zajišťující zpětný odběr obalů, nedávno na svých internetových stránkách zveřejnila „hloubkovou analýzu všech odpadových toků obalových odpadů a vyhodnotila jejich potenciál pro plnění unijních cílů“. Pod názvem Strategie 21+ zde. Uvedenou strategii doplňuje tzv. Prováděcí studie k realizaci strategie Systému EKO-KOM „Strategie 21+“ zde.

Oba dokumenty představují celkem zajímavě a obsáhle zpracované literární dílo, doplněné barevnými obrázky. Autoři podrobně popisují jednotlivé aspekty produkce a nakládání s obaly a vysvětlují významy odborných termínů grafů, tabulek a obrázků. Nicméně to je asi tak vše. Kdo by od Strategie či související prováděcí studie očekával jakoukoliv relevantní informační hodnotu, bude zklamán.

Přesto si ještě před svým vydáním dílo získalo řadu příznivců, kteří stejně jako v případě knižních bestsellerů neváhají budoucí čtenáře informovat o hodnotě a kvalitách publikace.

Přitom zejména prováděcí studie postrádá základní atributy odborné práce, kterými jsou replikovatelnost postupů a ověřitelnost závěrů. Prováděcí studie neodkazuje na žádný zdroj dat, na jehož základě by bylo možné opakovat provedené výpočty, případně ověřit správnost závěrů či minimálně dojít k závěrům obdobným. Díky uvedeným konstrukcím se dílo v mnohých oblastech blíží vědecko-fantastické literatuře. Bez ohledu na to, jakou metodologii, metody a metodiku autoři použili, jaké znalosti či zkušenosti využili a k jakým závěrům dospěli, výsledky studie nejsou jakkoli ověřitelné a tudíž ani relevantní. Tímto konstatováním by hodnocení zmiňované strategie a její prováděcí studie mohlo také skončit.

Uvedené dokumenty však představují významné nebezpečí. Tímto nebezpečím je jejich samotná existence. Pokud připustíme jakoukoli diskusi o jejich obsahu, připustíme zároveň jejich relevanci. Nadále se totiž už budeme bavit o chybách v nich obsažených, správnosti tabulek výpočtů a predikcí. Nicméně však budeme pracovat s materiálem u kterého si nebudeme jisti, jak vznikl a o jaká data se opírá a začneme žít ve sci-fi světě, který pro nás vytvořil EKO-KOM.

Prováděcí studie obsahuje zásadní vnitřní rozpory. Autoři svou argumentaci staví na nepodložených hypotézách, které následně prostřednictvím svých výpočtů popírají. Prezentované výsledky jsou navíc zatíženy hrubými početními chybami.

EKO-KOM predikuje množství obalů uvedených na trh na základě prostého lineárního růstu historických množství obalů. Jinými slovy EKO-KOM dovozuje vývoj trhu pro následující dekádu na základě vývoje produkce obalů v posledních dvou letech (sic!). Přičemž vůbec nebere v potaz dokumenty ČNB, ČSÚ nebo obchodní záměry největších producentů obalů.

Avšak ani tato predikce EKO-KOM není čistě lineární, nýbrž obsahuje neobjasněné výkyvy. Kupříkladu podle EKO-KOM se předpokládané množství papírových obalů uvedené na trh mezi lety 2020 až 2025 zvýší o sedm procent, aby se mezi lety 2025 až 2030 tento růst zpomalil na čtyři procenta. Proč tomu tak je, autoři studie nevysvětlují.

V další části okumentu autoři argumentují předpokládanými hmotnostmi vyprodukovaných nápojových obalů z PET (tabulka č. 6) a předpokládanými hmotnostmi sebraných nápojových obalů z PET (tabulka č. 7), z čehož dovozují předpokládanou míru sběru nápojových PET lahví v systému EKO-KOM (tabulka č. 8). Přičemž právě míra sběru by měla být tvořena podílem hmotnosti sebraných obalů (tabulka č. 7) a hmotnosti obalů uvedených na trh (tabulka č. 6). Prezentované hodnoty bohužel tomuto předpokladu neodpovídají. Výše uvedené příklady představují pouze některé z mnoha chyb, kterými je materiál zatížen.

Zdá se, že EKO-KOM dokumenty vydal v naději, že osoby, které se mají problematikou zabývat, je utilitárně a zcela nekriticky přijmou, aniž by se zabývali jejich skutečnou relevancí. Případná diskuse nad zjevnými chybami, které dokumenty obsahuji, je potom relevantními učiní.

Aby strategie a prováděcí studie prezentované EKO-KOM byly použitelné, musí být k dispozici údaje, ze kterých oba dokumenty vycházejí. Teprve poté bude možné je podrobit kritické analýze a opravit zjevné nedostatky, kterými trpí. Do té chvíle nemá žádný smysl se dokumenty jakkoliv zabývat a brát je v potaz.

Pokud si čtenář dá trochu práce a začne data v dokumentech křížově porovnávat a podrobí je kritické analýze, nutně dospěje k závěru, že smyslem Strategie 21+ je uměle navýšit produkci obalů mezi lety 2020 až 2025 tak, aby bylo ospravedlněno významné zvýšení poplatků povinných osob (o 15 až 718! procent) čímž dojde k naplnění rozpočtu EKO-KOM. Strategie dále uměle snižuje předpokládanou produkci obalů mezi lety 2025 až 2030, aby mohlo dojít k teoretickému splnění unijních cílů. S jistou mírou nadsázky lze říci, že znaménko plus v názvu označuje právě onu přidanou finanční hodnotu celé Strategie, kterou EKO-KOM získá díky avizovanému zvýšení poplatků.

Pokud se Strategie nyní stane předmětem odborné diskuze, bude cíl EKO-KOM bezezbytku splněn.

Reklama